Consultoria

Disposem d'un equip tècnic que li ofereix solucions tècniques especialitzades i independents, que se sustenta en la innovació, l'experiència, el coneixement i les habilitats dels professionals, els mètodes i les eines necessàries per a augmentar la rendibilitat i seguretat del seu negoci.

“No tracte de descriure el futur. Tracte de prevenir-ho”
William Shakespeare

Esdeveniments

Li gestionem la legalització d'esdeveniments i muntatge d'instal·lacions, preparem i tramitem les documentacions necessàries per a dur a terme els seus espectacles, concerts, estands i similars, incloent Plans d'Autoprotecció i seguiment i control d'accessos. Projectem els seus espais, escenaris, estands, graderies, etc. Dirigim els treballs de muntatge dels mateixos i li acompanyem durant tot el procés.


Muntatge i instal·lació d'esdeveniments


Certificats de solidesa i ignifugació

Certificats de muntatge i instal·lació

Certificats d'instal·lació elèctrica temporal

Projectes d'instal·lació estructures efímeres i móbils

Plans d'autoprotecció i emergència
Manteniment i inspeccions


Facilitem als nostres clients, els serveis de revisió, manteniment, i inspecció, així com el seguiment, gestió i tramitació enfront de les OCA’s / OGE o organismes específics dels equips i/o instal·lacions.

Projectem els seus espais, escenaris, estands, graderies, etc. Dirigim els treballs de muntatge dels mateixos i li acompanyem durant tot el procés

Manteniment general instal·lacions

Revisions obligatòries

Inspeccions a, b, c – dels equips a pressió

Inspeccions elèctriques bt / mt

Inspeccions-recategorización frio industrial

Inspeccions R.I.T.E.

Gestió front entitats d'inspecció
Legalitzacions industrials


Els nostres tècnics faran els treballs i tràmits necessaris perquè les seves instal·lacions quedin degudament legalitzades, gestionant les documentacions pertinents enfront dels organismes d'inspecció i control, així com organismes governamentals.


Instal·lacions elèctriques (bt i at)

Emmagatzematge producte químic

Equips a pressió

Instal·lacions contra incendis

Instal·lacions climatització

Instal·lacions ventilació

Instal·lacions contra incendis

Clasificación atmosferes explosives (atex)
Llicències d'activitats


Els assessorem en la realització dels tràmits necessaris per a l'obertura o modificació de les seves activitats. Realitzem assistència tècnica i assessoria durant tot el procés, així com el seguiment dels expedients fins a l'obtenció de les autoritzacions pertinents.


Activitats no clasificadas (inócuas)

Comunicació prèvia d'inici d'activitat

Llicència i autorització ambiental

Canvis no substancials annex I

Canvis substancials annex I

Estudis acústics

Certificación instal·lacions

Autoritzacions sanitàries de serveis mèdics

Gestió front entitats d'inspecció
Maquinària


Assistència i assessoria sobre els seus equips de treball i maquinàries, establint els elements de seguretat, dispositius, enclavaments, resguards, senyalitzacions, perimètrics necessaris perquè compleixin els requisits establerts per les normatives vigents. Realitzem informes d'estat documental sobre els seus inventaris i revisions d'aquest. Adaptem i certifiquem les seves maquinàries al Reial decret 1215 de Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització dels equips de treball.


Adaptació r.d.1215/97

Expedient tècnic de construcció «marcatge CE»

Certificados de muntatge i instal·lació

Informe d'estat documental de maquinària

Revisió i inventari de maquinària

Redaccions manuals d'ús i manteniment
Sistemes de gestió


Les normatives europees actuals i l'avanç de les empreses cap a una millora contínua en tots els àmbits generen la necessitat d'implementar diferents sistemes de gestió, així com auditar-los, formar als treballadors i preparar els diferents formats i procediments


Sistemes de gestió qualitat (família iso 9000)

Sistemes de gestió mediambiental (iso 14001 / emas)

Sistemes de gestió prevenció (oshas)

Sistemas de gestión integrados (q / ma/ prl)

Sistemes de gestió integrats (q / dt./ prl)

Sistemes de gestió energia (iso 50001)

Sistemes de gestió responsabilitat social (sa8000)

Assistència i assessoria a auditories i implementacióICONRISC 2020 ©